Tiệc cuối khóa Lớp KCYD Montreal 2018 – Montreal Videopublished: 2018-10-29 03:28:50

Lớp Khí Công Y Đạo-Ngành Y Học Bổ Sung Thực Dụng Tại Nhà Thờ Cộng Đồng Công Giáo VN vùng Montreal 2600 Beaubien Est. H1Y 1G5 Đi cửa hông số 6421 Đường số 1er Avenue Chữa bệnh miễn phí theo pp Khí Công Y Đạo và pp Đồng Ứng Trị Liệu của Thầy Lý Phước Lộc, vào mỗi Chủ Nhật từ 13:30-15:00h Tập thể dục khí công để tự chữa khỏi mọi bệnh, từ 15:00-17:00h Liên lạc : Anh Hoàng :514 485 0191 Anh Thành 438 879 6109, Cô Thu Hằng 514 245 3732

Watch the original Montreal Video here

Some local news is curated - Original might have been posted at a different date/ time! Click the source link for details.

One Comment - Write a Comment

  1. Ước gì có điều kiện được học trực tiếp với Thầy thì thật là diễm phúc !

    Reply

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.